Diensten

“Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken”

Diensten

Interim

Tijdelijk in te huren voor tactische en operationele HR werkzaamheden

Ziekteverzuim

Kan een bijdrage leveren aan het verlagen van ziekteverzuim in uw organisatie

AVG

Heb je voor je website of voor je winkel/ zaak een privacyverklaring nodig?

HR Adviseur

Als HR-adviseur kan ik het management ondersteunen bij tal van werkzaamheden

Begeleiding

Ik kan je organisatie begeleiden inzake contracten, ziekteverzuim…….

Incidentele diensten

Een juridisch onderbouwde brief laten opstellen? Een beleidsvoorstel ziekteverzuim..

Interim

Ik ben als HR-adviseur op interim basis beschikbaar voor het uitvoeren van operationele en tactische werkzaamheden op HR-gebied. Vanuit mijn opleidingen in HRM, bedrijfssociologie en juridisch secretariaat en mijn ervaring in verschillende branches kan ik ondersteuning en advies geven aan uw organisatie.

Ik ben goed bekend met de Cao’s van verschillende bedrijfstakken en heb via verschillende kanalen geborgd dat deze kennis up-to-date blijft. Denk aan salarisontwikkelingen en nieuwe regelgeving omtrent verlofrecht, overuren en het geboorteverlof. Al deze zaken vertaal ik voor u in een nieuw arbeidscontract. Ook kan ik contractreparatie voor u verzorgen.

Een andere specialisatie is het behandelen van verzuimkwesties. Dit gaat van hulp bij individuele gevallen en het onderhouden van contacten tot het maken van beleid op ziekteverzuim.

Beschrijving interim traject

Intakegesprek

Na het eerste contact (telefonisch of online) maak ik met u een afspraak voor een intake. Deze kennismaking is geheel vrijblijvend. U geeft een beeld van uw bedrijf en geeft aan welke verwachtingen u heeft van mij als interim professional. Gezamenlijk bekijken we of ik een rol kan spelen in de aanpak van uw hulpvraag.

Probleemanalyse

Vervolgens maak ik een probleemanalyse: Welke hulpvragen liggen er? Welke partijen zijn erbij betrokken? Wat zijn eventuele belemmeringen? Waar liggen kansen? Op basis daarvan maak ik een voorlopige inschatting van de tijd die ermee gemoeid zal zijn. Een bezoek aan het bedrijf is onderdeel van dit proces.

Opdrachtovereenkomst

Gezamenlijk stellen we een overeenkomst op waarin de afspraken worden vastgelegd. Een interim-traject kan op voltijd-, maar ook op deeltijdbasis. Voor de uitvoerbaarheid van het traject (denk aan overleg met meerdere partijen) hanteer ik een minimum van twee volle dagen per week.

Tussentijds overleg

Regelmatig bekijken we de voortgang van het project. Zijn de tussendoelen behaald? Hoe staan de betrokkenen in het (veranderings-) proces? Moeten er wijzigingen worden aangebracht in de te volgen strategie? Indien nodig kan het aantal uren worden uitgebreid of een project worden verlengd.

Ziekteverzuim

Het terugdringen van het ziekteverzuim maar ook de begeleiding van een langdurig zieke werknemer zijn grote uitdagingen voor een werkgever. Elke uitgevallen werknemer heeft zijn verhaal, geen begeleidingstraject is hetzelfde.

Het opstellen van een probleemanalyse en een plan van aanpak; de opbouw van een re-integratiedossier; de wetgeving; verschillende belangen die er kunnen spelen; worden de juiste kanalen gebruikt? : dit alles maakt het vaak tot een langdurig en ingewikkeld proces, waarin deskundigheid en zorgvuldigheid, maar ook aandacht voor de persoon essentieel zijn.

Zorgvuldige uitvoering op basis van actuele wetgeving
Of het nu gaat om individuele gevallen of om preventief verzuimbeleid, vanuit mijn ervaring, contacten en expertise kan ik u van advies voorzien om dit zorgvuldig en volgens de Wet Verbetering Poortwachter en de AVG te doen. Duidelijkheid geven aan alle partijen, wie wat doet en wanneer.

Ik kan voor u de schakel zijn tussen de Arbodienst, de arbeidsdeskundige, het UWV en de werknemer om de voorgeschreven aanpak op begrijpelijke en menselijke wijze vorm te geven. Ik zie het beleid op ziekteverzuim dan ook niet als leidend maar als ondersteunend, om te zorgen dat de juiste paden bewandeld worden. De werknemer is het uitgangspunt, waarop maatwerk wordt gemaakt.

HR Adviseur

Personeelszaken: een complexe, diverse en arbeidsintensieve taak voor elke organisatie. Als HR-adviseur kan ik het management ondersteunen bij tal van werkzaamheden op dit gebied. Belangrijk voor mij daarin: een heldere structuur en korte lijnen, een organisatie waarin iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Gemotiveerde en goed opgeleide werknemers, mensen die aangesproken worden op hun talent en mogelijkheden. Graag help ik u bij het maken en uitvoeren van beleid gericht op deskundigheidsbevordering, verzuim en persoonlijke ontwikkeling. Ik onderhoud voor u de contacten met externe organisaties, zoals pensioenbureaus en arbodiensten, of verzorg de communicatie omtrent personeelsinformatiesystemen. Veel daarvan zijn bij mij bekend en vertrouwd. Nieuwe systemen kan ik me snel eigen maken.

AVG

Bedrijven hebben vanwege de Europese Privacywetgeving een grote verantwoordelijkheid voor wat betreft de omgang met persoonsgegevens. Gegevens van personeelsleden of klanten (bijv. mailadressen of inschrijfformulieren) dienen zorgvuldig bewaard en beheerd te worden. Ik kan voor uw bedrijf maatwerk leveren ten aanzien van het verwerkings- en datalekregister: verplichtingen die voortvloeien uit deze wetgeving, afhankelijk van de grootte van de onderneming.

Verder kunt U door mij een privacy reglement laten opstellen. Hiermee wordt het voor werknemers, websitebezoekers en klanten duidelijk, hoe uw bedrijf met de AVG omgaat.  In deze verklaring wordt o.a. opgenomen welke gegevens er worden bewaard en met welk doel; hoe lang deze bewaard worden; hoe deze beveiligd zijn en welke rechten de klant of werknemer heeft ten aanzien van zijn of haar gegevens.

Begeleiding

Een eigenaar van een klein bedrijf komt vaak tijd tekort om zich goed in personeelszaken te verdiepen. Welk formulier moet ik gebruiken? Welke wet is in dit geval van toepassing? Wat is hierover geregeld in de CAO? Je wilt alles goed geregeld hebben voor je personeel maar ook zelf wil je niet voor onaangename verrassingen komen te staan, met soms enorme financiële gevolgen.

Ik kan je organisatie begeleiden inzake contracten, ziekteverzuim, contacten met een arbodienst of UWV.

Incidentele diensten

Een juridisch onderbouwde brief laten opstellen? Een beleidsvoorstel ziekteverzuim of arbeidscontracten laten doorlichten op volledigheid en actualiteit? Ook voor dergelijke losse opdrachten kunt u een beroep op mij doen. Desgewenst kan dit op afstand via telefonisch of mail-contact, maar u mag natuurlijk ook een afspraak maken om uw vraag toe te lichten.
Share This